صفحه اصلی / برنامه های فراگیران مراکز آموزشی

برنامه های فراگیران مراکز آموزشی

مسابقه ورزشی داژبال (وسط بازی)

مسابقه ورزشی داژبال (وسط بازی)

این مسابقه ورزشی ویژه فراگیران مراکز آموزشی جهاددانشگاهی یزد می باشد که در نیمه اول دی ماه سال 95 برگزار خواهد شد.