صفحه اصلی / مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران – شعبه یزد

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران – شعبه یزد

معرفي

 مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) وابسته به جهاد دانشگاهی در راستای توسعه علمی و تحقیقاتی کشور و با قصد رفع نیاز سازمانها و نهادهای تصمیم گیر ، ضرورت توجه به افکار عمومی و لزوم بهره گیری از مشارکت و دیدگاههای شهروندان در بهبود و توسعه امور کشور در عرصه های مختلف، از سال 1380 فعالیت خود را آغاز کرده است.

اصول  بنیادین و اساسی ایسپا در طراحی و اجرای فعالیتهای پژوهشی و نظرسنجی، تاکید بر بکارگیری معیارهای دقیق علمی و فنی ، رعایت و حفظ موضع بی طرفی در قبال مسایل و موضوعات مورد بررسی ؛ استفاده از پشتوانه اعتماد مسئولان و مردم به نهاد ارزشی جهاد دانشگاهی و استفاده از نیروهای جوان و مستعد دانشگاهی و تکیه بر خلاقیتهای جهادگرانه آنان در فعالیتهای تحقیقاتی است.

شرح خدمات

انجام نظرسنجی های انتخاباتی

انجام نظرسنجی‌های خویش فرمایی (در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي)

انجام نظرسنجی‌های كار فرمایی (در حوزه هاي سياسي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي)